Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • w Pracowni Mikrobiologii Żywności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  93-569 Łódź, ul. Proletariacka 2/6

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski
 • 97-300 Piotrków Trybunalski
  ul. Rzemieślnicza 2/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie laboratoryjnych badań rozpoznawczych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywania badań
 • odpowiedzialność za wyposażenie pomiarowe w pracowni oraz prowadzenie zapisów w zeszytach ewidencyjnych urządzeń
 • uczestnictwo w walidacji metod badawczych w pracowni
 • uczestnictwo w wykonywaniu badań międzylaboratoryjnych w pracowni
 • uczestnictwo w wykonywaniu badań w ramach kontroli jakości badań w pracowni
 • opracowywanie sprawozdań z badań
 • zabezpieczanie i przechowywanie próbek do zakończenia badań w pracowni

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca laboratoryjna, od poniedziałku do piątku w godz.7.30 – 15.30. Praca w zespole.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki uciążliwe: praca w warunkach laboratoryjnych. Kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi niebezpiecznymi dla ludzi i środowiska. Nieprzyjemne zapachy.
  Narzędzia pracy: sprzęt laboratoryjny oraz komputer i sprzęt biurowy ( drukarka, faks, kserokopiarka). Istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ( brak podjazdów,windy, odpowiednio dostosowanej toalety).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub biologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące stażu pracy w laboratorium – w pracowni mikrobiologii żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość zasad wykonywania analiz mikrobiologicznych
  • znajomość obsługi programów komputerowych ( pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejetność pracy w zespole
 • samodzielność
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych wymagany staz pracy w laboratorium

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź

  Siedziba administratora danych osobowych j.w.

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.072,47 zł. + dodatek za wysługę lat.
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każda z kandydatek oraz każdy z kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej zobowiązana / zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wszystkie kandydatki/wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomione/ powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia następnego etapu naboru. Informuje się, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych każda z kandydatek i każdy z kandydatów ubiegających się o zatrudnienie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uzyskane w związku z toczącym się naborem zbierane są wyłącznie w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Oferty, które wpłyną po terminie ( liczy się data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 42 6351411.