Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • w Pracowni Badań Mikrobiologicznych – dział badań mikrobiologicznych pasz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań i odczytów w celu uzyskania wiarygodnych wyników badań
 • opracowywanie wyników z przeprowadzonych badań w celu przygotowania i autoryzacji sprawozdań z badań
 • sprawdzanie aparatury laboratoryjnej, właściwe jej użytkowanie oraz prowadzenie stosownych zapisów w celu prowadzenia prawidłowego toku analitycznego
 • przygotowywanie odczynników, szkła, materiałów pomocniczych i środowiska badań w celu wykonywania badań
 • wykonywanie czynności w zakresie kontroli jakości badań oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00;
  – praca w siedzibie urzędu ( w pomieszczeniach laboratorium);
  – wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne w celu podnoszenia kwalifikacji;
  – brak wysiłku fizycznego;
  – dyżury;
  – praca w zespole.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – praca w laboratorium;
  – kontakt z materiałem biologicznym;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – poruszanie się po budynku (winda przed wejściem do siedziby urzędu jak i w siedzibie urzędu);
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. aplikacji lek. wet.)
  • obsługa komputera i znajomość metod statystycznych
  • podstawowa wiedza z zakresu wykonywanych badań
  • krótkie przeszkolenie w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych pasz

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • język angielski/niemiecki lub inny – poziom komunikatywny
 • znajomość normy PN EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • znajomość systemów informatycznych CELAB i PROBIT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i szkoleń (w tym oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych pasz)
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku aplikacji złożonych przez osoby z wykształceniem wyższym weterynaryjnym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Grunwaldzka 250
  60-166 Poznań
  pokój 131, I piętro

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Wymogi formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet dokumentów, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia oraz spełniają wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu.
  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 661-90-65 lub (61) 661-90-08
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.