Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
 • Pracownia Serologii Oddział ZHW Koszalin

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • 75-816 Koszalin
  ul. Połczyńska 72

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie badań próbek krwi (surowicy krwi) zgodnie z procedurami badawczymi.
 • Prowadzenie zapisów dokumentacyjnych związanych z badaniami serologicznymi.
 • Sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Wykonywanie sprawozdań w celu zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach.
 • Przyjmowanie, rejestracja i ocena próbek dostarczanych do badań serologicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania w laboratorium.
 • Planowanie kolejności wykonywanych badań w celu sprawnego toku pracy pracowni.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca laboratoryjna w godzinach 7,00 – 15,00,
  – wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
  – kontakt ze szkodliwymi czynnikami zakaźnymi,
  – obsługa sprzętu diagnostycznego i specjalistycznych zestawów diagnostycznych,
  – praca w pozycji wymuszonej- siedzącej i stojącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana jest w budynku na parterze,
  – brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii, biolog, mikrobiolog,analityk medyczny lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • Staranność, rzetelność, systematyczność, obowiązkowość.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Kreatywność.
 • Znajomość języka zachodnioeuropejskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, kopie ukończonych szkoleń,

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej –młodszy asystent Pracownia Serologii Oddział ZHW Koszalin (liczy się data stempla pocztowego ).

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca
  od daty zakończenia naboru. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (094) 343 90 29, ( 094 ) 343 90 23 , (091) 4898221.