Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy dokumentalista
 • w Sekcji Reprografii i Digitalizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Długa 7, 00-263 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • digitalizacja zabezpieczająca zasobu archiwalnego,
 • skanowanie mikrofilmów na potrzeby realizacji zamówień na reprodukcje,
 • wykonywanie kopii posiadanych wersji cyfrowych dokumentów archiwalnych na potrzeby realizacji zamówień na reprodukcje,
 • współpraca z Pracownią Naukową w zakresie zleceń reprograficznych użytkowników archiwum,
 • współpraca z Oddziałami w zakresie digitalizacji zabezpieczającej zasobu archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – praca w pozycji siedzącej,
  – kontakt z kurzem archiwalnym,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko zlokalizowane jest na parterze urzędu (budynek 2 piętrowy),
  – konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami,
  – budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  – brak podjazdów i wind w budynku,
  – pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie o profilu fotograficznym,
 • sumienność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Główne Akt Dawnych
  Długa 7
  00-263 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  -Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000 zł.
  -Proces naboru składa się z trzech etapów:
  etap I – sprawdzenie złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  etap II – pisemny sprawdzian wiedzy ogólnej o Archiwum i podstawowych zagadnień z zakresu digitalizacji,
  etap III – rozmowa kwalifikacyjna wraz z praktycznym sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.
  -Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie postępowania związanego z naborem.
  -Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
  -Dokumentów nie odsyłamy.
  -Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  -Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 831-54-91 do 93 wew. 446.