Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • w WKU w Bielsku – Białej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Bielsku – Białej
  ul. Piastowska 14
  43 – 300 Bielsko – Biała

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie w sprawności SI Spirala – ZINT oraz planowanie i wykonywanie archiwizacji danych,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy użytkownikom systemów w przypadku wystąpienia problemów związanych z eksploatacją sprzętu informatycznego,
 • realizacja przy współpracy z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych przedsięwzięć związanych z ochroną systemu teleinformatycznego,
 • współudział w planowaniu potrzeb technicznych w zakresie sprzętu informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez Wojskową Komendę Uzupełnień,
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz kontroli eksploatowanych urządzeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, budynek bez urządzeń dźwigowych, zabytkowy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, niedostosowane toalety, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy stażu pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne;

wymagania dodatkowe

 • znajomość konfiguracji i administrowania systemami bazodanowymi;
 • znajomość konfiguracji sieci LAN;
 • umiejętność konfiguracji i obsługi macierzy dyskowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 1,5 roku stażu pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku – Białej
  ul. Piastowska 14
  43-300 Bielsko – Biała

Inne informacje:

  Zatrudnienie – umowa na czas określony.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w w/w sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W życiorysie (CV) kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z 3 etapów: I etap – test wiedzy między innymi z pakietu biurowego MS Office, podstaw sieci LAN, budowy i eksploatacji sprzętu komputerowego, ze znajomości zadań wykonywanych na stanowisku pracy zgodnie z zakresem obowiązków, II etap – sprawdzenie umiejętności posługiwania się komputerem i programami narzędziowymi oraz diagnostyki sprzętu komputerowego oraz III etap – rozmowa z komisją.
  Przewidywane wynagrodzenie – około 2 205,51 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, wszystkie oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu muszą zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 123 518 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.