Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • Komenda

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wojska Polskiego 58
  67-200 Głogów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Głogów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych
 • ochrona systemów teleinformatycznych
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego
 • administrowanie stroną internetową
 • pełnienie funkcji administratora podmiotu publicznego platformy e-PUAP
 • planowanie potrzeb materiałowo-technicznych
 • kontrola stanu technicznego sprzętu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca samodzielna biurowa, bieżący kontakt z użytkownikami wewnętrznej sieć informatycznej, wyjazdy słuzbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urządzenia teleinformatyczne, konieczność poruszania się po dwu piętrowym budynku z piwnicą, brak windy i podjazdów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie preferowane informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących sprawy powszechnego obowiązku obrony
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  • znajomość systemów operacyjnych Windows 7, Windows 2008 Server

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • przeszkolenie dla Administratorów Systemu w zakresie technologii Magic eksploatacji systemu SPIRALA-ZINT
 • znajomość ”MS Office”, Windows Serwer
 • znajomość Active Directory
 • znajomość CMS
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectwa pracy
 • kopia dowodu osobistego

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Wojska Polskiego 58
  67-200 Głogów

Inne informacje:

  Dokumenty składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „oferta pracy młodszy informatyk”
  Oferty niekompletne i złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.