Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • w Komendzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
  ul. Legionów 25
  39-300 Mielec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mielec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestniczenie w instalowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU;
 • pełnienie funkcji administratora systemów i sieci teleinformatycznych;
 • udział w opracowywaniu koncepcji dokumentów projektowych do budowy i rozbudowy systemów i sieci teleinformatycznych;
 • sporządzanie obowiązujących meldunków i spawozdań wynikających z nałożonych zadań;
 • aktualizacja strony internetowej WKU.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, obsługa urządzeń biurowych, podróże służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, na pierwszym piętrze Wojskowej Komendy Uzupełnień. Istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych (schody, brak wind)

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zabezpieczenia informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych i ich zastosowania w praktyce,
  • umiejętność administrowania sieciami i systemami,
  • umiejętność usuwania niesprawności technicznych,
  • umiejętność przekazywania wiedzy użytkownikom.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r., poz.827)
 • znajomośc przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. , nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie w obszarze zabezpieczenia informatycznego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejetności i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Legionów 25
  39-300 Mielec

Inne informacje:

  Oferty można składać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Mielcu lub przesłać na adres pocztowy ul. Legionów 25, 39-300 Mielec- decyduje data wpływu do kancelarii jawnej WKU. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane odręcznie. Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną komisyjnie zniszczone.