Wojskowa Komenda Uzupełnień w Oświęcimiu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy informatyk
 • do spraw zapewnienia sprawnej eksploatacji sysytemu teleinformatycznego
 • w Komendzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w OŚWIĘCIMIU
  ul. Elizy Orzeszkowej 9
  32-600 Oświęcim

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oświęcim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem łączności i informatyki oraz materiałami eksploatacyjnymi,
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatyki umożliwiającego sprawną realizację zadań przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Oświęcimiu,
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań administratora systemów i sieci teleinformatycznych,
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, użytkowego oraz archiwizacja danych,
 • udział w instalowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu w sprawności oprogramowania i sprzętu dla potrzeb WKU.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. wyjazdy służbowe;
  2. używanie własnego samochodu do celów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer;
  bariery architektoniczne – brak wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w branży informatycznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu administracji sieciami, konserwacji sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania oraz nadzoru nad jego właściwą eksploatacją,
  • znajomość środowiska Windows, pakietu MS Office,
  • znajomość programów graficznych: Photoshop, Corel Draw,
  • znajomość języka HTML oraz baz danych MySQL,
  • ogólna znajomość zasad prowadzenia gospodarki materiałowej.

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i nastawienie na pracę z ludźmi,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność i rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia prawa jazdy kat. ”B”,
 • dokumenty potwerdzające doświadczenie w branży informatycznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Elizy Orzeszkowej 9
  32-600 Oświęcim

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
  Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci powinni podać aktualny adres e-mail, ew. numer telefonu.
  Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne, zostaną poinformowane o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej, poprzez e-mail, ew. telefonicznie.
  Dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w terminie do 2 tygodni od publikacji wyniku naboru w Biuletynie KPRM. Dokumenty nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone.