Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy kontroler transportu drogowego
 • do spraw kontroli transportu drogowego
 • w Wydziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • woj. wielkopolskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola wykonywanie przewozów drogowych rzeczy i osób w celu eliminowania wszelkich negatywnych zjawisk w transporcie drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie dokumentacji pokontrolne, wydawanie decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej, sporządzanie propozycji wniosków o cofnięcie uprawnień przewozowych,
 • kontrola jednosek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania licencji na krajowy transport osób i rzeczy, wydawania zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, wydawania zezwoleń w zakresie wykonywania przewozów regularnych i regularnych specjalnych, działania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników, przygotowywanie wniosków do organów nadzorujących
 • współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, prowadzenie szkoleń z zakresu tematyki transportu drogowego dla funkcjonariuszy innych służb,
 • prowadzenie bieżącej analizy kontroli drogowych, prowadzenie sprawozdawczość z wykonywanych zadań kontrolnych, współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie przekazywania i zbierania danych statystycznych związanych z kontrolą oraz sporządzanie w tym zakresie informacji dla Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
 • udzielanie informacji ustnej w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego,
 • udział we wspólnych międzynarodowych kontrolach w ramach ECR, zlecanych przez Komisję Europejską. Współpraca na poziomie lokalnym z zagranicznymi służbami realizującymi takie same zadania,
 • opiniowanie projektów zmian w przepisach prawnych dotyczących transportu drogowego, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad kandydatami na inspektorów, przeszkalanie mniej doświadczonych kontrolerów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa oraz praca w terenie – prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych, praca w terenie, prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kurs specjalistyczny dla służy kontroli drogowej zakończony złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901)
  • prawo jazdy, co najmniej kat. B,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończone 25 lat,
  • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego,
  • nienaganna opinia i niekaralność za przestępstwo umyślne,
  • umiejętność obsługi komputera programy (WORD, Excel),
  • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego (ITD Support, TachoScan, CEN, program do kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych),
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych oraz kodeksu etyki służby cywilnej,
  • korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie w tym przestępstwa karno skarbowe.

wymagania dodatkowe

 • szkolenie dla inspektorów ITD określone w ustawie o transporcie drogowym,
 • prawo jazdy kat. A, C, D, C+E, D+E,
 • znajomość co najmniej jednego jezyka obcego ( angielski, rosyjski, niemiecki lub francuski) na poziomie komunikatywnym,
 • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków,
 • zdolność analitycznego myślenia,umiejętność pracy w zespole,umiejętność rozwiązywania problemów,
 • doświadczenie w kontroli mas i nacisków osi pojazdów samochodowych przy wykorzystaniu wag stacjonarnych i dynamicznych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • doświadczenia w pracy administracji publicznej,
 • znajomość przepisów unijnych i krajowych związanych z przewozem i transportem drogowym,
 • zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzjacego złozenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

Inne informacje:

  • Składane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http:// www.witdpoznan.pl
  • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
  • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 656 77 19