Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych w Departamencie Informacji i Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą wydziału, organizowanie i koordynacja pracy podległych pracowników,
 • planowanie i koordynacja działań związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemów infrastruktury teleinformatycznej, w tym infrastruktury sieciowej, planowanie i koordynowanie realizacji nowych rozwiązań z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych. Przygotowywanie dokumentów, wniosków, wzorów umów, opisów przedmiotów zamówień służących do przeprowadzania postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy towarów i usług w kompetencji wydziału,
 • zarządzanie sprzętem, infrastrukturą sieciową, infrastrukturą systemów teleinformatycznych GDDKiA, siecią logiczną w budynkach GDDKiA,
 • planowanie, koordynowanie i monitorowanie wydatków środków publicznych na wdrażanie, utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz prowadzenie rejestru wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wydziału,
 • nadzorowanie i koordynowanie opracowywanie, wdrażania, stosowania i aktualizacji procedur obsługi użytkowników, narzędzi i rozwiązań informatycznych eksploatowanych w urzędzie,
 • nadzorowanie i koordynacja prac związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa oraz zapewnianie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych GDDKiA.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka.
  – praca wymaga szczególnej koncentracji i samodzielności,
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi
  – możliwe wyjazdy służbowe. W przypadku wyjazdów służbowych korzystanie ze środków transportu publicznego albo z samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych, w siedzibie urzędu, w budynku wielopiętrowym,
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
  – budynek wyposażony jest w windy – klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
  – pomieszczenia higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – praca w pokojach wieloosobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami teleinformatycznymi w zakresie utrzymania i doskonalenia usług IT oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury i dokumentacji technicznej z obszaru IT,
  • posiadanie certyfikatu ITIL,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • znajomość przepisów prawa (ustawy i rozporządzenia) z zakresu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • znajomość aktualnych trendów rynku, sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych,
  • wiedza z zakresu analizy i szacowania ryzyka IT,
  • wymagane kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, rzetelność i terminowość, orientacja na świadczenie usług, myślenie systemowe, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami – świadomość kosztów.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe o profilu informatycznym,
 • posiadanie certyfikatu PRINCE2
 • znajomość języka angielskiego na poziomi e komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • wiedza z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami IT,
 • umiejętność identyfikowania procesów biznesowych i przypadków użycia,
 • wiedza z zakresu przepisów dotyczących Infrastruktury Krytycznej, w szczególności systemów teleinformatycznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w ogłoszeniu,
 • kopie certyfikatów potwierdzających wymagane umiejętności,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Kadr i Szkoleń
  ul. Wronia 53
  00-848 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DII 3)

Inne informacje:


  Informacja o metodach naboru:
   rozmowa kwalifikacyjna,
   w przypadku dużej liczby kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna zostanie poprzedzona etapem sprawdzającym umiejętności i kwalifikacje w formie testu pisemnego.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej max. 3,7
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn.zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn.zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 87 28