Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • Wydziału Spraw Osobowych i Doskonalenia Zawodowego w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie Wydziałem Spraw Osobowych i Doskonalenia Zawodowego, w tym koordynowanie zadań wynikających z zakresu działalności Wydziału, a także podejmowanie decyzji wewnętrznych w sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania podległego Wydziału w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości wykonywanych zadań;
 • nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją postępowań do służby cywilnej z uwzględnieniem uczestnictwa w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zapewnieniu ciągłości decyzji personalnych Dyrektora Generalnego;
 • inicjowanie i monitorowanie konstruowania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w GIS w tym współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie prowadzenia ocen okresowych pracowników GIS;
 • formułowanie i realizacja potrzeb szkolenia ogólnego i specjalistycznego pracowników GIS, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń wynikających z przepisów dotyczących służby cywilnej;
 • monitorowanie, przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych związanych z zakresem działania Wydziału;
 • realizacja polityki personalnej Dyrektora Generalnego GIS wynikających z przepisów dotyczących służby cywilnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (telefon, drukarka, kserokopiarka).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istniej również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w komórce kadrowej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenia z zakresu prawa pracy;
  • bardzo dobra znajomość zagadnień i przepisów związanych z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej;
  • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy;
  • bardzo dobra znajomość funkcjonowania administracji publicznej;
  • dyspozycyjność;
  • umiejętności komunikacyjne;
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
  • umiejętność motywacji i organizacji czasu pracy;
  • umiejętność radzenia sobie z konfliktem;
  • umiejętność podejmowania decyzji oraz uczenia się;
  • asertywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65,
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 05.10.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego ) na adres Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Naczelnik BG”, na kopercie lub liście motywacyjnym. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Biuro Dyrektora Generalnego (22) 536 13 10.