Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • Wydziału Innowacji i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6,
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • jw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie podległym zespołem m.in. poprzez: przydzielanie zadań do realizacji, monitorowanie wykonania zadań oraz odbiór i weryfikacja efektów pracy, dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników, skuteczne rozwiązywanie konfliktów, wykorzystywanie pozafinansowych metod motywowania i budowania zaangażowania pracowników,
 • koordynowanie implementacji wytycznych i zaleceń zawartych w dokumentach krajowych i unijnych w zakresie inteligentnych systemów transportowych, mobilności miejskiej, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w transporcie, ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz harmonizacji technicznej,
 • prowadzenie wielostronnej współpracy międzynarodowej, polegającej na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami państw europejskich i Komisji Europejskiej na rzecz wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie europejskiej polityki transportowej,
 • koordynowanie nadzoru nad realizacją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/4/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu,
 • opracowywanie projektów stanowisk rządu i instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych Rady UE oraz szczytów ministrów ds. transportu państw UE, dotyczących problematyki inteligentnych systemów transportowych, mobilności miejskiej oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko,
 • uczestniczenie w pracach komitetów, komisji i grup roboczych na forum krajowym i unijnym w zakresie nowoczesnych technologii w transporcie, mobilności miejskiej, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w transporcie, ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz wymiaru transportowego polityki kosmicznej,
 • inicjowanie oraz prowadzenie współpracy polegającej na utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami sektora badawczo-rozwojowego sprzyjających wymianie informacji w zakresie nowoczesnych technologii w transporcie oraz instrumentów optymalizacji oddziaływania transportu na środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii lub zarządzania
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata w obszarze transportu lub współpracy międzynarodowej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
  • znajomość regulacji prawnych i problematyki dotyczącej transportu
  • znajomość struktury i zasad funkcjonowania UE
  • wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
  • kompetencje kierownicze: zarządzanie personelem, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DSW-11”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIiB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
  Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
  Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-16-25.