Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • do spraw koordynacji w zakresie planowania i wdrażania systemów
 • w Wydziale Komunikacji Elektronicznej Departamentu Teleinformatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Teleinformatyki
  ul. Pawińskiego 17/21,
  02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą wydziału w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań,
 • koordynowanie prac w zakresie analiz potrzeb Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w zakresie radiokomunikacji, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej w celu optymalnego wykorzystania zasobów oraz w zakresie planowania i rozwoju resortowych sieci radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • koordynowanie prac w zakresie organizacji łączności radiowej dla potrzeb organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym gospodarowania częstotliwościami i zasobami numeracji, w celu stworzenia systemu sprawnego porozumiewania się ww. jednostek,
 • koordynowanie realizacji zadań związanych z implementacją rozwiązań technicznych wynikających z Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników będących w zakresie kompetencji wydziału,
 • współpracowanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej i państw ościennych w zakresie merytorycznym dotyczącym komunikacji elektronicznej oraz placówkami naukowo-badawczymi w celu wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie systemów komunikacyjnych dla potrzeb służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych w celu stworzenia prawnych podstaw funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych, telekomunikacyjnych i nawigacji satelitarnej i innych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  Praca biurowa na terenie urzędu, obsługa urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek na ul. Pawińskiego
  Częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Wewnątrz budynku znajdują się windy umożliwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe elektronika, telekomunikacja lub teleinformatyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i organizacji łączności,
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej,
  • co najmniej rok doświadczenia w kierowaniu zespołem,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość zagadnień z zakresu: systemów i sieci radiowych, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz systemów satelitarnych,
  • znajomość systemu kompetencyjnego administracji publicznej,
  • znajomość i umiejętność praktycznego stosowana i wykorzystania przepisów prawa telekomunikacyjnego, techniki legislacyjnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego oraz przepisów wykonawczych stosowanych w obszarze komunikacji elektronicznej,
  • umiejętność koordynacji złożonych procesów i projektów techniczno-organizacyjnych z zakresu łączności i informatyki oraz umiejętność opracowywania: materiałów przekrojowych, zestawień, wymagań technicznych oraz opinii i rekomendacji,
  • umiejętność wystąpień publicznych, negocjowania, budowania sieci kontaktów, inspirowania innych oraz osiągania rezultatów,
  • innowacyjność oraz umiejętność zarządzania wiedzą i zarządzania zadaniami.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”,
 • powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych,
 • powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie powyżej roku doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  DT WKE- naczelnik
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – sprawdzian znajomości języka angielskiego,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 602-83-01 lub (22) 601-53-80.