Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • Wydziału Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą wydziału oraz nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań,
 • nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków przetwarzania danych w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury techniczno-systemowej systemów informatycznych będących w gestii Departamentu,
 • opracowywanie koncepcji i propozycji działań w celu zapewnienia właściwych kierunków rozwoju oraz rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie ITS, niezbędnych do realizacji zadań Departamentu,
 • wnioskowanie i uzgadnianie z Kierownictwem Departamentu wysokości środków finansowych w celu zapewnienia odpowiedniej infrastruktury techniczno-systemowej na potrzeby realizacji zadań Departamentu,
 • współpraca z innymi komórkami Ministerstwa i resortu sprawiedliwości w celu zapewnienia realizacji potrzeb tych i innych podmiotów, wymagających zastosowania rozwiązań teleinformatycznych, wynikających w szczególności ze Strategii Informatyzacji i planów w zakresie IT,
 • wiodący udział w opracowywaniu technicznej części dokumentacji przetargowej oraz udział w postępowaniach na dostawy i usługi w zakresie utrzymania, modyfikacji i rozwoju infrastruktury techniczno-systemowej,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi informatyczne oraz nadzór nad prawidłowością realizacji i rozliczanie tych usług.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie korupcją,
  – stres związany z koniecznością podejmowania decyzji pod presją czasu w sytuacjach kryzysowych (np. awarie infrastruktury powodujące przerwanie ciągłości działania systemów informatycznych),
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami informatycznymi MS Windows Server lub aktywne urządzenia sieciowe oraz 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
  • przeszkolenie w zakresie zarządzania świadczeniem usług informatycznych, potwierdzone certyfikatem ITIL (v.2 lub 3) co najmniej na poziomie Fundation lub innym, równoważnym certyfikatem,
  • wiedza specjalistyczna (ekspercka) z zakresu informatyki oraz administrowania systemem Windows Server lub aktywnymi urządzeniami sieciowymi,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe,
  • identyfikacja z misją urzędu,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • otwartość na zmiany,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialności,
  • radzenie sobie z presją,
  • planowanie i myślenie strategiczne,
  • zarządzanie personelem.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu usługami informatycznymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • przeszkolenie w zakresie zarzadzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2 co najmniej na poziomie Fundation lub innym równoważnym certyfikatem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub B1,
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganego szkolenia,
 • kopie wymaganych certyfikatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 6558,44 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,5).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.