Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • w Wydziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-015 Katowice
  ul. Francuska 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje pracą podległych pracowników poprzez podział zadań oraz kontroluje pod względem merytorycznym oraz formalnym przygotowywane projekty dokumentów w celu prawidłowej weryfikacji aktów administracyjnych
 • kieruje przygotowaniem projektów decyzji, postanowień i rozstrzygnięć Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I instancji oraz przygotowaniem akt sprawy związanych z odwołaniem lub zażaleniem strony od decyzji lub postanowienia I instancji celem przekazania organowi II instancji
 • nadzoruje obsługę rejestru spraw i ewidencji obiektów budowlanych poprzez podległych pracowników i przekazuje pisma podległym pracownikom w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i spraw w organie WINB
 • nadzoruje przygotowanie materiałów do odpowiedzi na skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • nadzoruje kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przyjmuje interesantów celem ewentualnego udzielenia wyjaśnień
 • koordynuje prowadzenie wykazów zadań w celach statystycznych dotyczących pracy wydziału

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca głównie w siedzibie Inspektoratu,
  – możliwe wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – prowadzenie samochodu służbowego kat. B w ramach obowiązków,
  – miejsce pracy na I piętrze w siedzibie urzędu,
  – brak windy – dostęp schodami lub przy użyciu schodołazu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • powyżej 3 lat doświadczenia w pracy w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno-budowlanej,
  • prawo jazdy kat. B,
  • bardzo dobra znajomość KPA, prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

 • umiejętność kierowania pracą w zespole,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 209-78-72 wew. 105.
  Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.