Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • do spraw zarządzania wydziałem
 • w Wydziale Finansowo-Księgowym Oddziału GDDKiA w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2
  91-857 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  ul. Irysowa 2
  91-857 Łódź
  oraz teren działania Oddziału

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie, planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Finansowo-Księgowego,
 • nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych,
 • sporządzanie rocznego planu finansowego wydatków, nadzorowanie rozliczeń zadań inwestycyjnych i limitów planu asortymentowego i paragrafowego,
 • sporządzanie planu dochodów budżetowych i wpływów z Krajowego Funduszu Drogowego oraz kontrola ich realizacji,
 • zapewnienie terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzania sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej,
 • współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie rozliczania wykonywanych zadań,
 • nadzorowanie prowadzenia windykacji należności Oddziału,
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie obsługi finansowej Oddziału (np. zakładowy plan kont, instrukcji kasowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych itp.).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z podejmowaniem decyzji i z dysponowaniem środkami publicznymi oraz kontaktami z kontrahentami,
  – praca wykonywana pod nieustanną presją czasu,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości i finansach publicznych,
  • wiedza z zakresu przepisów o ubezpieczeniach społecznych i podatku dochodowym,
  • wiedza z zakresu przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
  • kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających 3letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź


Inne informacje:

  Informacje o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy ( w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 042 233-96-04