Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • do spraw Szkolnictwa Artystycznego Stopnia Podstawowego i Średniego
 • w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań dotyczących planowania, koordynowania i nadzorowania funkcjonowania szkolnictwa artystycznego stopnia podstawowego i średniego;
 • Realizacja we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi;
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem nad Centrum Edukacji Artystycznej;
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem, w tym również pedagogicznym, nad Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych;
 • Koordynacja działań związanych z opracowywaniem i przygotowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa artystycznego;
 • Podejmowanie działań służących rozwojowi nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w zakresie szkolnictwa artystycznego;
 • Uczestnictwo w procedurach konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej jako przedstawiciel organu prowadzącego, w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Koordynacja pracy i nadzór nad realizacją zadań Wydziału Szkolnictwa Artystycznego Stopnia Podstawowego i Średniego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą urzędu oraz w nietypowych godzinach. – podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie telefoniczne, mailowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na parterze,
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
  Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe artystyczne-magister
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie na stanowisku samodzielnym oraz w pracy w szkole artystycznej na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu zarządzania oświatą (certyfikat),
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • wiedza z zakresu ustawy i aktów wykonawczych: – o systemie oświaty – Karta Nauczyciela – o systemie informacji oświatowej – kodeks postępowania administracyjnego – kodeks pracy – o służbie cywilnej – o finansach publicznych,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania MS Office, kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, projektami i zmianą,
  • Rzetelność – Wiedza specjalistyczna – Zorientowanie na osiąganie celów – Doskonalenie zawodowe – Planowanie i myślenie strategiczne – Zarządzanie zasobami – Zarządzanie personelem – Podejmowanie decyzji – Skuteczna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • certyfikat potwierdzający przeszkolenie z zakresu zarządzania oświatą

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-284 rekrutacja@mkidn.gov.pl


Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozptrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa).
  Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.mkidn.gov.pl
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.