Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • Prawno-Organizacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Gdańska 38
  90-730 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy i nadzór nad pracownikami wydziału,
 • sporządzanie oraz opiniowanie przedstawionych przez pracowników projektów wewnętrznych aktów prawnych, umów, pism i informacji,
 • opracowywanie środków odwoławczych i środków zaskarżenia w postępowaniach: karnym, w sprawach o wykroczenia, administracyjnym i cywilnym,
 • udzielanie porad prawnych i wiążących interpretacji stosowania prawa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa,
  -praca wymagająca koncentracji,
  -stres związany z reprezentowaniem urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; oświetlenie naturalne, sztuczne; niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i pod presją czasu,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • predyspozycje do kierowania zespołem,
  • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

wymagania dodatkowe

 • staż w korpusie służby cywilnej,
 • posiadanie uprawnień radcy prawnego,
 • rok doświadczenia w kierowaniu zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Gdańska 38
  90-730 Łódź

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: 4 000,00 zł
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (42) 632-25-51