Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • w Wydziale Orzeczniczo-Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat
  Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk


Miejsce wykonywania pracy:

 • GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji PWINB
 • Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji -PINB
 • Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje PWINB
 • Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie
 • Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy
 • Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu
 • Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożęnia jej wyników PWINB
 • Koordynuje bieżącą pracę pracowników wydziału oraz przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. W niektórych przypadkach praca poza siedzibą urzędu (kontrole). Możliwe wyjazdy służbowe na terenie Polski.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne, urządzenia biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane lub wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w organie nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie orzecznictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń (przy wykształceniu wyższym innym niż prawnicze)
  • znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, ustaw okolicznych i procedur obowiązujących
  • Komunikatywność, umiejętnosć pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów
  • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

wymagania dodatkowe

 • Znajomść języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętnosć wykładni przepisów prawa,
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych
 • Wiedza techniczna

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk
Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok 4000 zł Oferty niespełniajace wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci nie zakwalifikowani nie są powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Oświadczenia musza posiadać date i własnoręczny podpis. Oferty odrzucone są komisyjnie zniszczone.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.