Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • nadinspektor zakładów górniczych
 • do spraw miernictwa górniczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jasna 31B
  44 – 122 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice
 • Gliwice i teren województw: śląskiego i opolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie rozpoznawania stanu bezpieczeństwa pracy, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki.
 • Kontrolowanie sporządzania i aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej, w zakresie wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów oraz pozostałej dokumentacji zakładów górniczych i sporządzanie projektów decyzji dyrektora w celu realizacji zadań Urzędu.
 • Analizowanie wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawie opinii lub uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, w celu przygotowania stanowiska Dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowywanie projektów planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
 • Inicjowanie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego, w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji w celu wydania odpowiedniej decyzji Dyrektora Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych częściowo na powierzchni, częściowo pod ziemią – z przewagą kontroli wykonywanych pod ziemią:
  • czasowe oddziaływanie szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy (hałas, temperatura, wilgotność, zapylenie, niedostateczne oświetlenie, zanieczyszczenie powietrza),
  • narażenie na zagrożenia naturalne występujące w wyrobiskach podziemnychi powierzchniowych w nadzorowanych zakładach górniczych,
  • narażenie na zagrożenia technologiczne (techniczne) pochodzące od eksploatowanych w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i instalacji,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  2. Sposób wykonywania zadań:
  • dojazd do zakładów górniczych oddalonych do 200 km,
  • poruszanie się po obiektach zakładów górniczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane na parterze oraz I piętrze, nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych),
  • rejony objęte kontrolą nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu geodezja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu o specjalności mierniczej w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stwierdzone kwalifikacje mierniczego górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, Prawa geodezyjnego i kartograficznego, Prawa o miarach,
  • komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne – magisterskie o profilu geodezja górnicza,
 • jeden rok pracy jako osoba wyższego dozoru o specjalności mierniczej w ruchu podziemnego zakładu górniczego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach
  ul. Jasna 31B
  44-122 Gliwice

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – nadinspektor zakładów górniczych ds. miernictwa górniczego”, należy wysyłać na podany wyżej adres lub składać w sekretariacie Urzędu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia jest umieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni pisemnie o ich terminie. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
   do sprawdzenia wiedzy specjalistycznej – test wiedzy,
   do sprawdzenia doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
   sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zadań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 231 23 59.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.