Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oficer portu
 • w Kapitanacie Portu Świnoujście

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście
 • Urząd Morski w Szczecinie
  Kapitanat Portu Świnoujście
  ul. Ku Morzu 1 72-602 Świnoujście


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bezpośredni nadzór nad organizacją ruchu statków oraz przestrzeganiem przepisów portowych i ochrony,
 • obsługa systemu VTS,
 • prowadzenie łączności faksowej, mailowej, telefonicznej oraz radiotelefonicznej kierowanej do służby dyżurnej i VTS
 • wykonywanie doraźnych kontroli zacumowanych w porcie statków oraz przeprowadzanie inspekcji akwenów portowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin. Czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.
  Brak przystosowania w budynku ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Częsta konieczność korzystania ze schodów kręconych w komunikacji między salą operatorską a pomieszczeniami biurowymi piętro niżej.
  Sala operatorska na wysokości 10-tego piętra w budynku wyposażonym w windę towarową bez możliwości przywoływania między przystankami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym,
  • uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • operatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dyplomu morskiego
 • kopia uprawnień dot. obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Batorego 4
  70-207 SzczecinInne informacje:

  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.:91 3213662 w.17. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44 03 410.