Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • operator służby kontroli ruchu statków
 • do spraw nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa ruchu morskiego
 • w Inspektoracie Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia
 • ul. Polska 2
  81-339 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad bezpiecznym ruchem statków w obszarze VTS Zatoka Gdańska (w systemie zmianowym 12/24 godz.)
 • prowadzenie serwisu informacji nautycznej i hydrologiczno-meteorologicznej dla obszarów objętych systemem monitorowania
 • gromadzenie i umieszczanie w systemie informacji oraz prowadzenie bazy danych monitorowanych statków
 • współpraca ze Służbami Ruchu Kapitanatów Portów
 • realizacja zadań regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie ISPS
 • prowadzenie serwisu asysty morskiej dla statków znajdujących się w obszarze odpowiedzialności Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Warunki uciążliwe:
  – praca nocna
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – brak schodołazu
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie)
  • znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO oraz Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej
  • umiejętność pracy w zespole, skuteczna komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

wymagania dodatkowe

 • rok praktyki morskiej na stanowisku oficera wachtowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • posiadanie świadectwa operatora VTS
 • posiadanie świadectwa operatora GMDSS (GOC, ROC)
 • posiadanie świadectwa operatora ARPA
 • posiadanie certyfikatów PFSO, SSO, CSO – ISPS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze – …………………

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 739,55 – 2 889,46 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 36 00.