Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • operator służby kontroli ruchu statków
 • w Kapitanacie Portu Świnoujście

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście
 • Urząd Morski w Szczecinie
  Kapitanat Portu Świnoujście
  ul. Ku Morzu 1
  72-602 Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja, zarządzanie ruchem i kontrola ruchu statków oraz kontrola właściwego wykonywania przepisów portowych i szczególnych warunków uprawiania żeglugi przez statki zobowiązane do korzystania z VTS, w wyznaczonym obszarze VTS.
 • Rozpowszechnianie informacji nawigacyjnych, hydrologiczno-meteorologicznych oraz innych informacji wpływających na bezpieczeństwo żeglugi.
 • Realizacja w stosunku do statków i obiektów portowych zadań regionalnego punktu kontaktowego.
 • Informowanie różnych służb na trasie przepływu statku, w przypadku zauważenia lub otrzymania zgłoszenia o uchybieniach statku w zakresie bezpieczeństwa nawigacji statku, uchybień do wymogów wynikających z ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz uchybień dotyczących właściwego przekazywania informacji o przewożonych ładunkach niebezpiecznych i zanieczyszczających.
 • Monitorowanie wszelkiego ruchu morskiego w podległym obszarze zarządzania ruchem statków oraz monitorowanie ruchu statków znajdujących się w niebezpieczeństwie na podległych akwenach.
 • Przekazywanie służbom kapitanatów portów wszelkich informacji o ujawnionych niesprawnościach oznakowania nawigacyjnego, przeszkodach dla ruchu statków, incydentach, wypadkach, nagłych zdarzeniach i zarejestrowanych wykroczeniach przeciwko określonemu w przepisach portowych porządkowi portowemu.
 • Prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Prowadzenie działań zgodnie z procedurami przypisanymi Służbie VTS we wszelkich sytuacjach awaryjnych oraz sporządzanie raportów do tych procedur.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie równoważnym z użyciem komputera powyżej czterech godzin. Praca z użyciem radiotelefonów i radarów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących. Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych. Czynności inspekcyjne wymagają poruszania się po akwenie portu jednostkami pływającymi nieprzystosowanymi do
  przebywania na ich pokładach osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o specjalności Inżyniera Ruchu Morskiego lub wyższe i dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub wyższe i świadectwo operatora SKRS
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • znajomość prawa międzynarodowego i krajowego, dotyczącego uprawiania żeglugi
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • operatywność
  • uprawnienia do obsługi urządzeń radiotelefonicznych w służbie morskiej

wymagania dodatkowe

 • w przypadku wykształcenia wyższego i dyplomu morskiego w dziale pokładowym – świadectwo operatora SKRS
 • w przypadku ukończenia kierunku Inżynieria Ruchu Morskiego – świadectwo operatora SKRS lub dyplom morski w dziale pokładowym
 • w przypadku wykształcenia wyższego i świadectwa operatora SKRS – dyplom morski w dziale pokładowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych pok. 221 a
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 913213662 w. 17. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 914403410