Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oskarżyciel skarbowy
 • w Samodzielnym Jednoosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Międzychód
 • Urząd Skarbowy w Międzychodzie
  ul. Piłsudskiego 2
  64-400 Międzychód

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe
 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o wykroczenia skarbowe oraz postępowań mandatowych o te czyny
 • realizowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami powszechnymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • realizowanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach z ustawy o rachunkowości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu oraz przed właściwymi sądami,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dwupiętrowy, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  – brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność argumentacji i negocjacji,
  • umiejętność ustalania priorytetów,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • powyżej 0,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa karnego skarbowego
 • przeszkolenie z obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w urzędzie ( Mandaty, KCIK)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  17-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Międzychód”

Inne informacje:


  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.