Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oskarżyciel skarbowy
 • do spraw postępowań karnych skarbowych
 • Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubin
 • Urząd Skarbowy w Lubinie
  ul. Skłodowskiej Curie 94
  59-300 Lubin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postepowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • występowanie przed sadami powszechnymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • prowadzenie rejestru spraw karnych skarbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa związana z obsługą klienta, przeważnie siedząca,
  – praca w siedzibie urzędu,
  – budynek 5 -kondygnacyjny, wyposażony w windę,
  – praca jednozmianowa w porze dziennej

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
  – w budynku urzędu nie występują bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w administracji skarbowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • studia -podyplomowe w zakresie prawa karnego skarbowego lub prawa podatkowego
  • wiedza w zakresie procedur administracyjnych i sądowych oraz prawa podatkowego
  • zatrudnienie w administracji skarbowej powyżej 3 lat

wymagania dodatkowe

 • zdolność analizy i syntezy, komunikatywność ,umiejętność argumentowania
 • umiejętność obsługi podatkowych programów komputerowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańcóe Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Inne informacje:

  Oferty można składać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania wskazane w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu w zakładce „ogłoszenia/oferty pracy” oraz BIP Izby Skarbowej we Wrocławiu w zakładce „oferty pracy”.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – weryfikacja ofert
  – test wiedzy z zakresu znajomości przepisów ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego -ocena punktowa (skala0-1)
  – rozmowa kwalifikacyjna

  Kwota proponowanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto wynosi 2.799,52 zł przy mnożniku kwoty bazowej wynoszącym 1,494
  Przewidywany czas trwania umowy – ok. 12 miesięcy.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (76 ) 7461177(sprawy organizacyjne i formalne) lub (76) 7461166.. (sprawy dotyczące zadań na stanowisku).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.