Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Marynarki Wojennej
  ul. Dickmana
  81-103 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postepowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną informacji niejawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wystąpienia publiczne;
  wyjazdy służbowe;
  kontakty zewnętrzne;
  samodzielność w wykonywaniu zadań;
  dyspozycyjność, możliwość wystąpienia nietypowych godzin pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze;
  kurz, mikroustroje występujące na aktach;
  podjazdy na korytarzach;
  brak dostosowania toalet dla niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętność redagowania pism;
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
  • dokładność, sumienność;
  • umiejętność samokształcenia oraz łatwość przyswajania nowych zagadnień
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”
  • posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW;
  • bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.

wymagania dodatkowe

 • znajomość podstawowych programów komputerowych;
 • znajomość problematyki pracy kancelarii tajnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”ŚCIŚLE TAJNE”
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW lub SKW;
 • dokument potwierdzający staż pracy – min. 1 rok na stanowisku pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
 • wyrażenie zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego na czas wojny lub mobilizacji.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Marynarki Wojennej
  ul. Dickmana
  81-103 Gdynia

Inne informacje:

  Oferty pracy na wolne stanowisko należy zapakować w kopertę z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej, Nr ogłoszenia …”, i przesłać na adres Archiwum Marynarki Wojennej lub złożyć osobiście w kancelarii tajnej p. Nr 13.
  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-26-72-14.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.