Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
  ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej wraz z kancelarią mobilizacyjną
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem właściwej ochrony informacji niejawnych
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych i ochrony fizycznej Archiwum
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, wytwarzane i przechowywane informacje niejawne
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych w zakresie ich ewidencji, obiegu, przechowywania i zabezpieczania
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z organami służb ochrony państwa, ŻW, Policją, pełnomocnikami dowódców i komendantami ochrony sąsiedniej jednostki
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz wykazu osób dopuszczonych do prac na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • samodzielność w realizacji zadań,
  kontakty zewnętrzne,
  wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  kurz i drobnoustroje występujące na aktach,
  brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kurs pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
  • posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość obowiązujących przepisów kancelaryjnych
 • umiejetność dobrej organizacji pracy
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi
 • znajomość języków obcych na poziomie podstawowym (angielski lub rosyjski)
 • 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW lub SKW
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
 • pisemna zgoda na otrzymanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego na czas wojny lub mobilizacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
  1 Pułku Myśliwskiego 200
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Inne informacje:

  Oferty pracy na wolne stanowisko należy zapakować w kopertę z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej, Nr ogłoszenia …”, i przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-862-250.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.