Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
  ul. 1 Pułku Myśliwskiego 200
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej wraz z kancelarią mobilizacyjną
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem właściwej ochrony informacji niejawnych
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych i ochrony fizycznej Archiwum
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, wytwarzane i przechowywane informacje niejawne
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych w zakresie ich ewidencji, obiegu, przechowywania i zabezpieczania
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z organami służb ochrony państwa, ŻW, Policją, pełnomocnikami dowódców i komendantami ochrony sąsiedniej jednostki
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz wykazu osób dopuszczonych do prac na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • samodzielność w realizacji zadań,
  kontakty zewnętrzne,
  wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  kurz i drobnoustroje występujące na aktach,
  brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kurs pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”
  • posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
  • umiejętność interpretacji przepisów
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość obowiązujących przepisów kancelaryjnych
 • umiejetność dobrej organizacji pracy
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi
 • znajomość języków obcych na poziomie podstawowym (angielski lub rosyjski)
 • 3 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW lub SKW
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
 • pisemna zgoda na otrzymanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego na czas wojny lub mobilizacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
  1 Pułku Myśliwskiego 200
  05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi ok. 3000 zł brutto.
  Oferty pracy na wolne stanowisko należy zapakować w kopertę z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej, Nr ogłoszenia …”, i przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-862-250.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.