Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
  13-200 Działdowo
  ul. Grunwaldzka 8

Miejsce wykonywania pracy:

 • Działdowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o zatrudnienie, przyjęcie do służby oraz osób zatrudnionych, pełniących służbę w KPP w Działdowie
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej Policji, – prowadzenie ewidencji, rejestrów, teczek dokumentacji niejawnej, dzienników książek ewidencyjnych
 • organizacja pracy Kancelarii Tajnej (zapewnienie możliwości ustalenia w każdych okolicznościach, gdzie znajduje się dokument niejawny klasyfikowany jako „zastrzeżony”, „tajny”, „ściśle tajny” pozostający w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Działdowie
 • uczestniczenie w pracach komisji dokonującej przekazywania komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Działdowie oraz jednostek podległych, – kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w Kancelarii Tajnej w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie
 • rozliczenie pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku zwolnienia ze służby/pracy lub przeniesienia do innej jednostki, – prowadzenie zbioru przepisów rejestrowych niejawnych oraz ich aktualizacja
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom uprawnionym, tzn. posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa o odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • przygotowywanie kwartalnych, rocznych sprawozdań polegających na zestawieniu wyników pracy na tym stanowisku
 • prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w jednostce organizacyjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • teoretyczna i praktyczna znajomość zasad pracy biurowej
  • biegła umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietów biurowych MS Office, Open Office)
  • umiejętność sporządzania dokumentów
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy, -samodzielność, odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
  • sumienność, dokładność
  • niekaralność

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • skrupulatność, rzetelność
 • systematyczność
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • 1 rok doświadczenia w pracy w komórce odpowiadającej za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Grunwaldzka 8
  13-200 Działdowo

Inne informacje:

  Umowa na czas określony w celu zastępstwa. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Zakwalifikowani kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie. W przedkładanej ofercie prosimy o podanie kontaktowego nr telefonu oraz określenie jakiego dotyczy stanowiska. Wysokość wynagrodzenia 1750 zł brutto. Dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu (0-23) 698-02-25