Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  09-500 Gostynin
  ul. 3-go Maja 17

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gostynin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy, pracowników policji KPP w Gostyninie oraz osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy
 • nadzór nad ochroną informacji niejawnych i systemów, w tym nad ochroną fizyczną oraz ochroną systemów i sieci teleinfromatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do infromacji niejawnych
 • kontrola ochrony infromacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony infromacji niejawnych
 • prowadzenie Składnicy Akt Komendy
 • opracowywwanie planu ochrony infromacji niejawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze administracyjno – biurowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obsługa komputera, praca w Składnicy Akt

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli
  • znajomość obsługi komputera
  • znajomość Ustawy o Ochornie Informacji Niejawnych
  • znajomość Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
  • umiejętność organizacji pracy własnej

wymagania dodatkowe

 • właściwe interpretowanie przepisów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia świadectw pracy, staży
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie
  ul. 3 Maja 17
  09-500 Gostynin

Inne informacje:


  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone/przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. O terminowości ofert decyduje data stempla pocztowego, oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oświadczenia muszą posiadać datę i być podpisane własnoręcznie.
  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru oraz o terminie przeprowadzenia testu wiedzy i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
  Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stonie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.