Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim
  83-200 Starogard Gdański
  ul. Bohaterów Getta 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Starogard Gdański

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy Kancelarii Tajnej,
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • opracowywanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z ochroną informacji niejawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • komputer, bariery architektoniczne-brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez ABW ,
  • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW ,
  • znajomość przepisów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
  • znajomość obsługi sprzętu łączności, informatyki i urządzeń biurowych,
  • organizacja własnego stanowiska pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • rzetelność,
  • terminowość.

wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” wydane przez ABW,
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW ,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Bohaterów Getta 2
  83-200 Starogard Gdański

Inne informacje:

  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
  Dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru mogą być odbierane przez kandydatów.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów będą informowani telefonicznie.

  Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 7370204