Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

 • Komendant Powiatowy Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • do spraw ochrony informacji niejawnych
 • Zespole Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 10,
  26-700 Zwoleń

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zwoleń
 • Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego 10,
  26-700 Zwoleń

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i koordynacja pracy Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego Komendy powiatowej Policji w Zwoleniu
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagajacego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnejplanu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji
 • prowadzenie zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz osób ubiegających o przyjęcie do pracy/służbysię
 • prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych
 • kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szcególności szacowanie ryzyka

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa,
  – podstawą realizacji zadań jest Ustawa o ochronie Informacji Niejawnych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – oświetlenie naturalne, sztuczne,
  – praca przy monitorze ekranowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
  • poświadczenie bezpieczeństwa ,,ściśle tajne”
  • umiejętnośc komunikacji
  • umiejętność organizacji pracy
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia w Kancelarii Tajnej
 • znajomość Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych
 • wiedza z zakresu Ustawy o Policji
 • znajomość Ustawy o ochronie Danych Osobowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie ukończonych kursów

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Powiatowa Policji
  Pl. Kochanowskiego 10
  26-700 Zwoleń

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne