Wojskowa Komenda Uzupełnień Busko-Zdrój

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
  ul. Bohaterów Warszawy 10
  28-100 Busko – Zdrój

Miejsce wykonywania pracy:

 • Busko Zdrój

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie związanej z postępowaniem sprawdzającym;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • Sporządzanie i przedkładanie kierownikowi jednostki organizacyjnej okresowych analiz, ocen, sprawozdań oraz wniosków dotyczących przestrzegania w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – jakościowej specjalistycznego sprzętu ochrony znajdującego się na wyposażeniu WKU;
 • Analiza na bieżąco występujących zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz proponowanie zmian w dotychczasowym systemie ochrony i obrony;
 • Praca w SI SPIRALA – ZINT (aktualizacja i weryfikacja IZE);
 • Wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów służbowych zleconych przez przełożonych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca na tym stanowisku polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych. Wymaga od pracownika samodzielności, gruntownej analizy przepisów i oceny sytuacji, a także efektywnej organizacji pracy własnej. Wiąże się także z obsługą interesanta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku WKU. W budynku brak wind. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Prace administracyjno – biurowe przy użyciu komputera powyżej 4 godzin.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność sprawnej obsługi komputera i urządzeń biurowych;
  • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o służbie cywilnej i kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
  • umiejętność argumentacji;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • rzetelność i terminowość;
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne
 • znajomość systemu ewidencyjnego SPIRALA – ZINT.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Bohaterów Warszawy 10
  28-100 Busko Zdrój

Inne informacje:

  1. W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu);
  2. Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych oraz list motywacyjny i CV należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą;
  3.Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane;
  4.Wszelkie braki w dokumentach stwierdzające niespełnienie przez kandydatów warunków formalnych nie będą podlegały żadnym działaniom zmierzającym do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia;
  5.Kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej;
  6. Nabór odbędzie się w III etapach: część pisemna, sprawdzian umiejętności praktycznych, rozmowa kwalifikacyjna;
  7.Termin nadsyłania ofert liczy się od daty wpłynięcia lub złożenia dokumentów w kancelarii jawnej WKU w Busku – Zdroju;
  8.Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone;
  9. Na wyżej wymienione stanowisko może być nadany (przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień) pracowniczy przydział mobilizacyjny;
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 261 175 286