Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • do spraw zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44-100 Gliwice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gliwice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postepowań sprawdzających, podejmowanie decyzji dotyczących wydania lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa a także decyzji o umorzeniu lub zawieszeniu postępowań sprawdzających.
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 • Organizowanie w pierwszym kwartale każdego roku kontroli okresowych materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz nadzorowanie ich przebiegu.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających, wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przedstawianie wyników tych postępowań.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych WKU.
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych funkcjonujących w WKU, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Nadzorowanie, szkolenie i doradztwo w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców, którzy wykonują na rzecz WKU obowiązku ochrony informacji niejawnych.
 • Zapewnienie obsługi kancelaryjnej w WKU oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej oraz innych niż Kancelaria Tajna komórek wewnętrznych przetwarzających informacje niejawne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniu na drugim piętrze, budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub Zastępcy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE;
  • przeszkolenie Pełnomocników ds. OIN
  • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
  • kreatywność
  • odporność na stres
  • komunikatywność
  • znajomość przepisów i procedur
  • umiejętności rozwiazywania problemów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku samodzielnym w obszarze związanym z bezpieczeństwem państwa
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • samodzielność w pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”TAJNE
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu Pełnomocników ds. OIN
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Zawiszy Czarnego 7
  44-100 Gliwice

Inne informacje:

  Zatrudnienie – umowa na czas określony.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w w/w sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z 3 etapów: I etap – test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap – sprawdzenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
  List motywacyjny, oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 682 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.