Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • poborca skarbowy
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej w Żninie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żnin
 • ul. K. Janickiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stosowanie i realizacja środków egzekucyjnych bezpośrednio u zobowiązanego (w szczególności egzekucja z pieniędzy oraz z ruchomości) w celu zaspokojenia zaległości określonych w przydzielonych tytułach wykonawczych,
 • dokonywanie zabezpieczeń na majątku zobowiązanych przed terminem płatności na podstawie zarządzeń zabezpieczenia w celu zabezpieczenia należności przed terminem płatności,
 • rozliczanie się z należności pobranych od zobowiązanych w obowiązujących terminach celem zapewnienia terminowości przymusowego wykonania obowiązku,
 • pozyskiwanie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji (np. miejsca przebywania zobowiązanego, prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub miejsca pracy, posiadanych ruchomości i nieruchomości itp.),
 • przeprowadzanie licytacji zajętych ruchomości i nieruchomości w celu pokrycia dochodzonych należności,
 • dokonywanie zajęć i zwózek ruchomości w celu wyegzekwowania zaległości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera),
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B,
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego i Ordynacji podatkowej,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność argumentowania,
  • doświadczenie: 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej,

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi systemu EGAPOLTAX, Mobilnego Poborcy,
 • doświadczenie: 1 rok w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy oraz kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr.E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „Oferta pracy US Żnin – EA poborca”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 203 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl