Izba Skarbowa w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • poborca skarbowy
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Włodawa
 • Urząd Skarbowy we Włodawie
  ul. Rynek 9
  22-200 Włodawa
  praca w terenie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie administracyjnych postępowań egzekucyjnych,
 • rozliczanie wyegzekwowanych kwot,
 • dokonywanie zabezpieczeń na majątku ruchomym,
 • uzupełnianie tytułów wykonawczych;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie – konieczność przemieszczania się samochodem lub pieszo, nietypowe godziny pracy, zagrożenie korupcją, narażenie na niebezpieczne zachowania ze strony zobowiązanych lub zwierząt, permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka). Praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Urzędu Skarbowego we Włodawie mieści się przy ul. Rynek 9 we Włodawie. Jest to budynek dwupiętrowy, nie jest wyposażony w windę, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, inicjatywa, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, asertywność,
  • wiedza z zakresu egzekucji administracyjnej;

wymagania dodatkowe

 • znajomość aplikacji Poltax, Egapoltax, CZM, Biblioteka Akt,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji lub w pracy biurowej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Lublinie
  ul. T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin

Inne informacje:

  Oferty opatrzone numerem ogłoszenia należy składać w Biurze Podawczym na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru po analizie ofert będą o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczenia złożone przez kandydata muszą być opatrzone datą i podpisem. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych – wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej w Lublinie.
  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto ok. 2000 zł brutto
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (81) 452-23-23 (sprawy organizacyjne) lub (82) 572-44-00 w. 42 (sprawy merytoryczne).