Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • poborca skarbowy
 • w Dziale Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Trzebnica
 • Urząd Skarbowy w Trzebnicy
  ul. Prusicka 2
  55-100 Trzebnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie od zobowiązanych środków pieniężnych w celu zaspokojenia zaległości określonych w tytułach wykonawczych oraz rozliczanie się z pobranych należności w obowiązujących terminach
 • dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych na podstawie postanowień o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności
 • spisywanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego, o nieściągalności i relacje o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych celem udokumentowania prowadzonego postępowania egzekucyjnego
 • spisywanie protokołów o stanie majątkowym dla celów prowadzonych postępowań podatkowych
 • pozyskiwanie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji (np. miejsca przebywania dłużnika poza miejscem zameldowania, prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub miejsca pracy, posiadanych nieruchomości, itp.), przeprowadzanie licytacji i sprzedaży zajętych nieruchomości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa, jednozmianowa
  – praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w budynku 3 kondygnacyjnym na I piętrze,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – obsługa urządzeń biurowych,
  – budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (na parterze podjazd, wewnątrz budynku winda)
  – miejsce parkingowe przy urzędzie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz znajomość ogólnych zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • umiejętność przekonywania
  • umiejętność negocjowania
  • grzeczność, uprzejmość, asertywność
  • samodzielność i inicjatywa
  • właściwa i sprawna obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego

wymagania dodatkowe

 • powyżej 0,5 roku doświadczenia w administracji lub pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów, które potwierdzą wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i umiejętności

Termin składania dokumentów:

  29-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26 53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie
  lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test pisemny,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.098,70 zł brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 388 72 41 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 71 365 26 98 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.