Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • poborca skarbowy
 • do spraw egzekucji administracyjnej
 • w Samodzielnym Referacie Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24,26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lubań
 • Urząd Skarbowy w Lubaniu
  ul. Stara 1
  59-800 Lubań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie od zobowiązanych środków pieniężnych w celu zaspokojenia zaległości określonych w tytułach wykonawczych,
 • rozliczanie się z należności pobranych od osób zobowiązanych,
 • spisywanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego, o nieściągalności i relacji o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych,
 • pozyskiwanie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji (np. miejsca przebywania dłużnika poza miejscem zameldowania, prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub miejsca pracy, posiadanych nieruchomości itp.),
 • dokonywanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych na podstawie postanowień o zabezpieczeniu należności przed terminem płatności,
 • dokonywanie zajęć i zwózek ruchomości,
 • przeprowadzanie licytacji i sprzedaży zajętych ruchomości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie,
  – praca w szczególnie trudnych warunkach (kontakt ze środowiskiem patologicznym, zagrożenie zdrowia lub życia, zagrożenie rabunku gotówki),
  – narażenie na korupcję,
  – wymagane prawo jazdy kat. B oraz samochód,
  – praca przy monitorze ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek biurowy: siedziba Urzędu Skarbowego przy ul. Stara 1,
  – umiejscowienie na I piętrze budynku – brak windy utrudnia jedynie poruszanie się osób niepełnosprawnych poza parterem budynku (dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – m.in. podjazd dla wózków inwalidzkich, toaleta). Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych, a charakter pracy na tym stanowisku co do zasady wyklucza te rodzaje niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego przeszkolenie stanowiskowe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej,
  • kompetencje psychologiczne poparte asertywnością w kontaktach z dłużnikami,
  • sprawność fizyczna,
  • umiejętność racjonalnej organizacji pracy własnej,
  • posiadanie prawa jazdy,
  • umiejętność negocjacji i przekonywania, grzecznego, uprzejmego i asertywnego zachowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria parter-pok. 05
  czy też w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Inne informacje:

  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) oraz numer ogłoszenia.

  W celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów i oświadczeń z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, w przeciwnym razie oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl

  Metody i techniki naboru:
  – test ze znajomości przepisów z zakresu egzekucji administracyjnej (zamknięty, jednokrotnego wyboru),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2158,66 zł brutto.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 75 722 9124
  (sprawy dotyczące zadań na stanowisku), 75 6465 264 (sprawy organizacyjne i formalne).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.