Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw prowadzenia postepowań administracyjnych
 • w Wydziale do spraw Przewozów Rzeczy, Sekcji Weryfikacji Uprawnień w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Postępu 21
  02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Siedziba Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego
  ul. Prosta 69
  00-838 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym oraz przepisami unijnymi, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism wytworzonych w toku postępowania w celu terminowego rozpatrywania spraw należących do kompetencji Głównego Inspektora
 • Przygotowuje pisma/wezwania kierowane do przedsiębiorców w celu potwierdzenia spełniania warunków stanowiących podstawę do posiadania uprawnień przewozowych oraz prowadzi weryfikację dokumentacji przedsiębiorców posiadających uprawnienia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego.
 • Współpracuje z Biurem Prawnym w zakresie przekazywania na danym stanowisku spraw/dokumentacji przedsiębiorców w celu prowadzenia postępowania w przypadku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skargi lub odwołania od wydanej pierwszej decyzji.
 • Udziela informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących merytorycznych zadań Wydziału, a także udziela informacji o prowadzonych przez Wydział postępowaniach administracyjnych w celu udzielenia odpowiedzi o aktualnym stanie prawnym w zakresie uprawnień przewozowych.
 • Prowadzi korespondencję z urzędami i przedsiębiorcami zagranicznymi w celu udzielania informacji dotyczącej posiadanych uprawnień na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez przedsiębiorców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca w wymuszonej pozycji ciała (obsługa komputera);
  • Pośrednia obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty telefoniczne, mailowe;
  • Praca jednozmianowa;
  • Stanowisko pracy: stacjonarne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne (elektryczne);
  • wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja;
  • praca wykonywana na stanowisku przez 8 godzin dziennie;
  • temperatura w pomieszczeniu nie mniejsza niż 18 st. C;
  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego,
  ul. Prosta 69, Warszawa;
  • budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;
  • brak podjazdów, wind wewnątrz Biura, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego,
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
  • znajomość kpa,
  • znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
  • znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office
  • komunikatywność,
  • orientacja na klienta,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Postępu 21 a
  02-676 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.24.2015.0308

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.