Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw licencji
 • w Sekcji Wydawania Licencji w Wydziale do spraw Przewozów Rzeczy Biura ds. Transportu Międzynarodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro ds. Transportu Międzynarodowego,
  Al. Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje wnioski dotyczące zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w celu realizacji zadań.
 • Wydaje przedsiębiorcom, zgodnie z wnioskiem dokumenty o których mowa w pkt. 1 wraz z wydaniem potwierdzenia uiszczenia należnych opłat w celu realizacji zadań wynikających z Sekcji.
 • Sprawdza wydrukowane dokumenty, o których mowa w pkt 2 w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Wpisuje i ewidencjonuje upoważnienia stałe i jednorazowe w celu usprawnienia ich weryfikacji podczas wydawania uprawnień na międzynarodowy transport drogowy.
 • Udziela przedsiębiorcom informacji telefonicznie i elektronicznie o stanie realizacji złożonych wniosków oraz prowadzi korespondencję z urzędami w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska w celu usprawnienia wydania uprawnień dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.
 • Uczestniczy w opracowywaniu zmian informacji umieszczanych na stronie internetowej z zakresu zajmowanego stanowiska w celu aktualizacji danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • Praca w wymuszonej pozycji ciała (obsługa komputera);
  • Pośrednia obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty telefoniczne, mailowe;
  • Praca jednozmianowa;
  • Stanowisko pracy: stacjonarne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne (elektryczne);
  • wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja;
  • praca wykonywana na stanowisku przez 8 godzin dziennie;
  • temperatura w pomieszczeniu nie mniejsza niż 18 st. C;
  • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);

  Inne
  Mnożnik kwoty bazowej: 1,227

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego,
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
  • znajomość kodeksu postepowania administracyjnego,
  • znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
  • znajomość obsługi komputera i programów Microsoft Office,
  • komunikatywność,
  • orientacja na klienta,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.58.2015.0363

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową.
  W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.