Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw organizacyjno-administracyjnych
 • w Wydziale Elektronicznego Poboru Opłat w Delegaturze Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
 • Delegatura Południowa GITD
  ul. Bratysławska 5
  31-201 Kraków
  Obszar Delegatury Południowej z siedzibą w Krakowie, obejmujący swoim zasięgiem obszar województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pomaga przy prowadzeniu postępowań administracyjnych wynikających z przeprowadzanych kontroli.
 • Sporządza raporty oraz sprawozdania dotyczące realizowanych zadań służbowych pracowników wydziału w celach analitycznych i umożliwiających ocenę merytoryczną podjętych działań.
 • Pomaga w przygotowaniu dokumentacji pokontrolnych.
 • Pomaga przy koordynacji ewidencji czasu pracy pracowników Delegatury, przy sporządzaniu grafiku służb oraz harmonogramów czasu pracy, prowadzi pomocnicze ewidencje planów urlopowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca zmianowa w systemie równoważnym,
  • obsługa klienta zewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie,
  • obsługa urządzeń (komputer, skaner, telefon, fax),
  • budynek siedziby Delegatury nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne
  Mnożnik: 1,200

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B minimum 2 lata,
  • znajomość przepisów: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, kodeks postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • komunikatywność,
  • sumienność,
  • współpraca w zespole,
  • gotowość do uczenia się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.55.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.