Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw administracyjnych
 • w Wydziale Ogólnym, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  AL. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie,
  ul. Przyczółkowa 109 A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zamawianie dokumentów archiwizowanych przez zewnętrznego operatora korespondencji, w tym prowadzenie ewidencji wniosków o udostępnienie, w celu zapewnienia niezbędnych materiałów do pracy biura;
 • Składnie oraz ewidencjonowanie skarg i reklamacji pocztowych w celu zapewnienia informacji dotyczących załatwianych spraw;
 • Przygotowywanie kart rejestracyjnych dotyczących kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego i przekazywanie ich do właściwych jednostek Policji, celem dokonania wpisu do Ewidencji Kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • Pobieranie i rozliczanie bloczków mandatowych oraz przypisanych serii i numerów mandatów generowanych za pomocą systemu teleinformatycznego, we współpracy z pozostałymi wydziałami CANARD, w celu przekazania danych do Biura Finansowo- Gospodarczego;
 • Przygotowywanie materiałów planistycznych do budżetu państwa, we współpracy z Biurem Finansowo-Gospodarczym, w celu zapewnienia informacji co do wydatków CANARD;
 • Prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem CANARD na sprzęt i materiały eksploatacyjne, usługi, rozdzielanie, ewidencjonowanie a także dostarczanie i odbieranie dokumentów z Kancelarii Głównego Inspektoratu, w celu zapewnienia prawidłowego działania CANARD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała; praca wykonywana przez 8 godzin dziennie;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet, natomiast brak jest w budynku windy;
  Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza,
  z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

  Inne
  – Mnożnik: 1,25

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, Internet, MS Office);
  • Znajomość przepisów: prawo o finansach publicznych, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność organizacji pracy własnej;
  • Komunikatywność;
  • Sumienność;
  • Samodzielność;
  • prawo jazdy kat. B min. 2 lata.

wymagania dodatkowe

 • Język angielski na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzająca prawo jazdy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających ww. znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami dodatkowymi.

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  AL. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.78.2015.0308.


Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów.” Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji
  o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontaktz działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.