Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw administracyjno-kancelaryjnych
 • Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych w Biurze Finansowo-Gospodarczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje elektroniczny obieg dokumentów e-kancelaria w Biurze;
 • Dokonuje wstępnej ewidencji w programie QNT dokumentów;
 • Rozdziela sprawy pomiędzy pracowników Biura, zgodnie z dekretacjami Dyrektora Biura oraz jego zastępców;
 • Odbiera, rejestruje oraz prowadzi wysyłkę korespondencji w Biurze obejmującej korespondencję wewnętrzną jak również zewnętrzną;
 • Zapewnia obsługę sekretarsko-biurową Dyrektora Biura i jego zastępców, w tym obsługuje konferencje, narady, spotkania, prowadzi terminarz Dyrektora Biura.
 • Archiwizuje dokumenty, we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Inspektoratu, w tym prowadzi spis chronologiczny dokumentów;
 • Prowadzi dokumentację związaną z dyscypliną pracy oraz dokumentację czasu pracy w komórce organizacyjnej, która obejmuje prowadzenie i przechowywanie list obecności oraz wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała;
  Praca wykonywana przez 8 godzin dziennie, Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w budynku w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94;
  Praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie;
  Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);
  Naturalne i sztuczne oświetlenie z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, kserokopiarka, fax.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt;
  • Znajomość struktury organizacyjnej Inspektoratu;
  • Znajomość przepisów z zakresu: ustawa o Transporcie Drogowym;
  • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel);
  • Obsługa urządzeń biurowych;
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Sumienność;
  • Komunikatywność;
  • Orientacja na klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.27.2016.0308

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji
  o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.