Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw postępowań mandatowych
 • w Wydziale Postępowań w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
  Al. Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie,
  ul. Przyczółkowa 109A
  02-968 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja i analiza materiałów będących podstawą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w celu sprawdzenia przydatności i prawidłowości zgromadzonego marteriału;
 • Weryfikacja oraz potwierdzanie danych sprawy w oparciu o bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz PESEL w celu potwierdzenia lub uzupełnienia danych zebranych w sprawie;
 • Nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych, po ustaleniu sprawcy wykroczenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w celu jego ukarania;
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających wobec obcokrajowców w ramach ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 486) wdrażających postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała; praca wykonywana przez 8 godzin dziennie, narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet, natomiast brak jest w budynku windy; – oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza, z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją;

  Inne
  Mnożnik kwoty bazowej: 1,121

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów: prawo o ruchu drogowym, ustawa o transporcie drogowym, prawo wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
  • Swobodne posługiwanie się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną;
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Sumienność;
  • Orientacja na klienta;
  • Komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.48.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.