Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw Wsparcia technicznego
 • w Wydziale Wsparcia Technicznego Biura Informatyki i Łączności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
  Al. Jerozolimskie 94,
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Instaluje materiały eksploatacyjne niezbędne do poprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w Inspektoracie,
 • Przeprowadza diagnozę uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych przed zgłoszeniem do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • Przyjmuje dostawy urządzeń teleinformatycznych oraz przekazuje je pracownikom, dokonuje fizycznej migracji sprzętowej na miejsce docelowe w celu zapewnienia stanowiska pracy,
 • Bierze udział w przeprowadzanych na terenie Inspektoratu inwentaryzacji sprzętu teleinformatycznego w celu prowadzenia odpowiedniej gospodarki sprzętu teleinformatycznego
 • Współtworzy oraz uaktualnia rejestr licencji oprogramowania w celu prowadzenia odpowiedniej gospodarki oprogramowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa we wszystkich siedzibach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.
  Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazdy, windy, toalety);

  Inne
  mnożnik kwoty bazowej : 1,33

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość budowy komputerów PC,
  • Bardzo dobra znajomość sprzętowo-programowej konfiguracji komputerów,
  • Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft, Open Office,
  • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows7,
  • Dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Komunikacja,
  • Otwartość na zmiany,
  • Umiejętność organizacji czasu pracy,
  • Język angielski – poziom podstawowy (A1)
  • Prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku informatycznym,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń informatycznych,
 • Znajomość platformy pocztowej oraz aplikacyjnej Lotus Notes,
 • Znajomość usługi katalogowej Active Directory,
 • Znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzane, routery)
 • Język angielski – poziom zaawansowany (B2)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenei wyższe

Termin składania dokumentów:

  24-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z adnotacją w liście motywacyjnym: BDG.110.53.2015.0363

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.