Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw obsługi korespondencji
 • w Wydziale Ogólnym w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
  ul. Przyczółkowa 109A, 02-968 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa CANARD związana z odbieraniem, segregowaniem i przekazywaniem do poszczególnych wydziałów korespondencji przychodzącej (zewnętrznej i wewnętrznej);
 • Przygotowywanie do wysyłania korespondencji wychodzącej, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
 • Rozdzielanie spraw pomiędzy pracowników CANARD, zgodnie z dekretacją;
 • Obsługa sekretarsko – biurowa kierownictwa CANARD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała; praca wykonywana przez 8 godzin dziennie,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet, natomiast brak jest w budynku windy;
  – oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne z temperaturą w pomieszczeniu nie mniejszą niż 18 stopni Celsjusza,
  z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją;

  Inne
  Mnożnik kwoty bazowej: 1,121

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość struktury organizacyjnej Inspektoratu,
  • znajomość przepisów dot. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt,
  • umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Microsoft Office w tym Excel i Access oraz Internetu,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność,
  • orientacja na klienta,
  • sumienność
  • samodzielność

wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Aleje Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.88.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  ________________________________________