Główny Urząd Miar w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw obsługi klienta
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Klienta w Biurze Obsługi Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie przyrządów pomiarowych, w tym dokonywanie wstępnego przeglądu tych przyrządów;
 • przekazywanie przyrządów pomiarowych do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu;
 • udzielanie informacji, konsultacji i porad w zakresie spraw realizowanych w Punkcie Obsługi Klienta GUM;
 • prowadzenie bazy danych przyjętych przyrządów pomiarowych w tym: wprowadzanie zleceń do rejestru; aktualizacji ich statusu; monitorowanie przebiegu realizacji zamówień na wykonanie czynności metrologicznych; prowadzenie w tym zakresie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 • archiwizacja zlecenia wykonanych usług;
 • odbieranie przyrządów pomiarowych wraz z dokumentacją po wykonaniu czynności metrologicznych;
 • przyjmowanie i wysyłanie przyrządów pomiarowych do porównań i wzorcowań w kraju i zagranicą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w biurowa połączona z wysiłkiem fizycznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca wymaga wysiłku fizycznego. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym minimum roczne doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość ustaw: Prawo o miarach, Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • umiejętność organizowania pracy własnej i ustalania priorytetów działania;
  • komunikatywność, asertywność oraz umiejętność współpracy w grupie.

wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość rodzajów przyrządów pomiarowych oraz zakresu ich prawnej kontroli metrologicznej;
 • znajomość obszarów stosowania przyrządów pomiarowych;
 • znajomość podstawowych zasad działania przyrządów pomiarowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu komputerowego

Termin składania dokumentów:

  22-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Miar
  Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko podreferendarza w WSP ds. OK – nie otwierać”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji;
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 41 w godz. 8.00-16.00;
  Wzór wymaganych oświadczeń dostępny na stronie www.gum.gov.pl;
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.