Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw bieżącej obsługi kancelaryjnej
 • w Sekretariacie Prezesa Rady Ministrów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji komputerowej pism przychodzących i wychodzących zgodnie z rzeczowym wykazem akt
 • sporządzanie kserokopii i ewidencjonowanie korespondencji przekazywanej poza Sekretariat Prezesa Rady Ministrów
 • współpraca z Kancelarią Ogólną KPRM
 • rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją oraz udostępnianie pracownikom Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów przedakt spraw
 • przechowywania akt spraw załatwionych, zakładanie teczek aktowych i przekazywanie ich do Archiwum KPRM
 • przygotowywanie do przekazania do Kancelarii Ogólnej KPRM przesyłek za potwierdzeniem odbioru oraz kurierskich
 • prowadzenie rejestru spraw zastrzeżonych
 • udzielanie pracownikom KPRM, ministerstwom i urzędom centralnym oraz innym interesantom informacji w sprawach obiegu dokumentów, w ramach udzielonego upoważnienia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
  – większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej
  – obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę
  – czas pracy – zgodnie z przepisami o służbie cywilnej
  – nietypowe godziny pracy
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym (wieloosobowym). Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku kancelaryjno-biurowym
  • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o służbie cywilnej
  • wiedza dotycząca organizacji i funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • odporność na stres
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie świadectw pracy, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (ukończonego szkolenia)

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7122.7.1/09/2016, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14,Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).


Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/6931/oswiadczenia1.doc.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce Praca w KPRM ” pod adresem
  http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.html
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 694-60-12.