Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • w Wydziale Finansowo – Księgowym Biura Finansów Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • 02-672 Warszawa,
  ul. Domaniewska 36/38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli formalno – rachunkowej otrzymywanych dokumentów księgowych,
 • wystawianie not księgowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • dokonywanie kontroli raportów kasowych,
 • kontrolowanie wyciągów bankowych realizowanych w walucie polskiej,
 • dokonywanie kwalifikacji otrzymanych wpłat na rachunek bankowy,
 • prowadzenie rejestru otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych,
 • przygotowywanie i przesyłanie w formie elektronicznej przelewów,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi KGP w zakresie poprawności sporządzonych dokumentów dotyczących wypłaty uposażeń, wynagrodzeń oraz pozostałych należności i potrąceń z listy płac.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – brak

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,500 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia w komórkach finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • przeszkolenie z zakresu finansów i rachunkowości,
  • znajomość rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, zasad ewidencji księgowej oraz klasyfikacji wydatków,
  • znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych,
  • znajomość programów obsługujących bankowość elektroniczną,
  • umiejętność obsługi programów informatycznych Word, Excel, programów informacji prawnej,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kreatywność i analityczne myślenie,
  • asertywność,
  • pracowitość i rzetelność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu finansów i rachunkowości,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „podreferendarz/BF-WFK/BKGP 9/16”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  – analiza dokumentacji spełniającej wymagania formalne,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/