Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw obsługi użytkowników i wsparcia informatycznego
 • w Wydziale Wsparcia Informatycznego Departamentu Strategii Systemu Informacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń kierowanych przez użytkowników telefonicznie, e-mailowo, pisemnie oraz poprzez portal www, rejestrowanie zgłoszeń w systemie Service Desk, dokonywanie weryfikacji i wstępnej klasyfikacji zgłoszeń
 • analizowanie i rozwiązywanie zgłoszeń, udzielanie użytkownikom odpowiedzi, informowanie użytkowników o terminie i statusie realizacji zgłoszeń
 • przekazywanie zgłoszeń do odpowiednich specjalistów z II i III linii wsparcia
 • formułowanie, na podstawie zgłoszeń, zmian oraz propozycji nowych rozwiązań i funkcjonalności centralnych usług i systemów informatycznych w celu poprawy ich funkcjonowania

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); szczególnie trudne warunki środowiskowe – wzmożone rozmowy telefoniczne, liczne osobiste wizyty użytkowników, hałas w pomieszczeniu utrudniający koncentrację i rozwiązywanie problemów, praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie z dziedziny nauk matematycznych lub technicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość środowiska Windows
  • znajomość aplikacji pakietu MS Office
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z dziedziny nauk matematycznych lub technicznych
 • przeszkolenie z zakresu podstaw praktyk świadczenia usług informatycznych ITIL
 • przeszkolenie z zakresu funkcjonowania Service Desk
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Service Desk’u
 • umiejętności związane ze świadczeniem wsparcia dla użytkowników (m.in. przyjmowanie i obsługa zgłoszeń od użytkowników)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze świadczeniem wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, przeszkolenie i doświadczenie

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: „2015/099/DS”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.